KM 16777/16 Obwieszczenie o pierwszej licytacji
Data licytacji 18.11.2019Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 280m2. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa 34,21 m2. Nieruchomość położona jest: 86-010 Koronowo, działka 230/4, Stary Dwór 31/2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BY1B/00071655/1].
Suma oszacowania wynosi 40 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 010,00zł. Rękojmia powinna być złożona do dnia 15.11.2019r. w gotówce lub na konto komornika:
PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 13.11.2019r. wolno oglądać nieruchomość od godz.12:00 do godz.12:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik
Jarosław Kuna

Powrót