Km 2172/16 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00180237/2 WRAZ Z UDZIAŁEM
Data licytacji 05.03.2020


Km 2172/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00180237/2 WRAZ Z UDZIAŁEM UŁAMKOWYM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I GRUNTOWEJ WYNOSZĄCYM 5596/123379 CZĘŚCI ZAPISANEJ W
nr KWBY1B/00179967/8.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5 marca 2020r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,67 m2 w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym położonym na trzecim piętrze wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 4,66 m2 należącej do dłużnika położonej: 85-794 Bydgoszcz, ul. Lawinowa 24/16, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00180237/2.

Suma oszacowania wynosi 125 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 087,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 545,00zł. Rękojmia powinna być złożona w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 27 lutego 2020r. wolno oglądać nieruchomość od godz.12:00 do godz.12:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik
Jarosław Kuna

Powrót