km 6888/15 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji 18.11.2019


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 1 bez urządzonej księgi wieczystej z ułamkowym udziałem wynoszącym 7610/8988 części w gruncie i nieruchomości dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B00005621/1, położonej: 85-081 Bydgoszcz, ul.20 Stycznia 1920 41/1. Lokal ma powierzchnię 73,03 m2 i położony jest na poziomie pierwszej kondygnacji, częściowo zagłębionej poniżej terenu. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 3,07 m2 na tym samym poziomie.
Suma oszacowania wynosi 190 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 010,00zł. Rękojmia powinna być złożona do dnia 15.11.2019r. w gotówce lub na konto komornika:
PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 7 listopada 2019r. wolno oglądać nieruchomość od godz.12:00 do godz.12:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik
Jarosław Kuna

Powrót