KM 12415/14 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00197011/4
Data licytacji 05.03.2020


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5 marca 2020r. o godz. 14:30 w w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,52 m2 położony na pierwszym piętrze budynku. Do lokalu nie przynależy jakiekolwiek pomieszczenie. Lokal mieszkalny jest własnością dłużnika i jest położony: 85-790 Bydgoszcz, przy ul.Wyzwolenia 47/4.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00197011/4 z ułamkowym udziałem wynoszącym 4973/26245 części w gruncie i nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW Nr BY1B/00023156/2.
W dziale III księgi lokalu figuruje wpis służebności osobistej płatnej polegająca na prawie korzystania z jednego pokoju na okres 10 lat od 30.08.2012r.

Suma oszacowania wynosi 179 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 970,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika:PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 27 lutego 2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz.13:00 do godz.13.15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik
Jarosław Kuna

Powrót