OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00057421/8.
Data licytacji 08.05.2020


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2020r. o godz.9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja 7/8 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 85-838 Bydgoszcz, Spokojna 11/1 w Bydgoszczy.
Udział wynoszący 7/8 części do lokalu mieszkalnego Nr1 na parterze budynku o powierzchni 69,68 m2, składajcy się trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, do lokalu przynależą pomieszczenia w piwnicy oraz kotłownia i hydrofornia o powierzchni 24,02 m2. Udział objęty KW BY1B/00057421/8 z ułamkowym udziałem wynoszącym 1/2 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności nieruchomości objętej KW BY1B/00012147/6 o powierzchni gruntu 375m2. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy, który faktycznie jest w części przystosowany do zamieszkiwania, to odrębny lokal mieszkalny, który spełnia wszystkie wymagania ustawowe w tym zakresie. Budynek posiada 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z WC, holl o pow. 63,31 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze i garaż o pow. 23,59m2. Jednak pomiędzy stanem ujawnionym w księgach wieczystych, a stanem faktycznym zachodzi rażąca niezgodność.
Przedmiotowy udział w nieruchomości należy do dłużnika Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: BY1B/00057421/8].
Suma oszacowania wynosi 316 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 211 200,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 680,00zł. Rękojmia powinna być złożona w przeddzień licytacji w gotówce lub na konto komornika: PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 16 kwietnia 2020r. wolno oglądać nieruchomość od godz.10:00 do godz.10:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik
Jarosław Kuna

Powrót