OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00180237/2 WRAZ Z UDZIAŁEM UŁAMKOWYM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I GRUNTOWEJ WYNOSZĄCYM 5596/123379 CZĘŚCI ZAPISANEJ W nr KWBY1B/00179967/8.

  • Start
  • Nieruchomości
  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00180237/2 WRAZ Z UDZIAŁEM UŁAMKOWYM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I GRUNTOWEJ WYNOSZĄCYM 5596/123379 CZĘŚCI ZAPISANEJ W nr KWBY1B/00179967/8.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00180237/2 WRAZ  Z UDZIAŁEM UŁAMKOWYM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I GRUNTOWEJ WYNOSZĄCYM 5596/123379   CZĘŚCI ZAPISANEJ  W
nr KWBY1B/00179967/8.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2021r. o godz. 9.30 w   budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05,   odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,67 m2 w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym położonym na trzecim piętrze wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym  o powierzchni 4,66 m2 położonej: 85-794 Bydgoszcz, ul. Lawinowa 24/16,  dla której  Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00180237/2.
Suma oszacowania wynosi 125 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    94 087,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 545,00zł. Rękojmia powinna być złożona w przeddzień licytacji na konto komornika: PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 28.01.2021 r. wolno oglądać nieruchomość  od godz.11:00 do godz.11:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion