Licytacja ruchomości

TREŚĆ OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-10-2021r. o godz. 11:00  w lokalu: 85-220 Bydgoszcz, ul. Czarna Droga 9/56 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    AUDI A4 2.0 TDI KOMBI                                             1 [szt.]                   16 000,00  **)    12 000,00
    nr rej. CB916CH, VIN WAUZZZ8E08A100524,
        rok produkcji 2007
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

1. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
2. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 8671 § 1 kpc). Konto do wadium

PKO BP SA I/O Bydgoszcz  90 10201462 0000 7402 0022 4253
 (Przy wpłacie należy podać sygnaturę   Km 3508/19)

 

3. Zgodnie z art. 8671 kpc, jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
4. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).
5. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 8672 kpc).
6. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 § 4 kpc).
7. Stosownie do treści art. 867 § 12 kpc informuję, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwa o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
 Asesor komorniczy
Komornik Sądowy

 Michał Mazur
Jarosław Kuna

Adresat oryginału: Radca Prawny Jacek Nadolny
Do wiadomości: 1. Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Marta Siemienowicz-Sawoń, 15-121 Białystok [701670002629]
2. Sąd Rejonowy Bydgoszcz Tablica Ogłoszeń XII Wydzial Cywilny, 85-950 Bydgoszcz
3. Urząd Miasta Bydgoszcz Wydział Organizacyjno-Administracyjny dot. Tablica Ogłoszeń, 85-102 Bydgoszcz
4. Zbigniew Gościński, 85-220 Bydgoszcz
5. Marlena Brzeska, 85-097 Bydgoszcz
6. TABLICA OGŁOSZEŃ,
7. a/a

 

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion