Licytacja lokalu mieszkalnego

TREŚĆ OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, DLA KTÓREGO NIE ZOSTAŁA ZAŁOŻONA KSIĘGA WIECZYSTA.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-09-2020r. o godz.10:15 w   budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13,   odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Morskiej 6/73 :  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni” (Adres spółdzielni:  85-090 Bydgoszcz, Powstańców Wlkp. 53), dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej. Lokal składa się z trzech pokoi  i jest położony w budynku wielomieszkaniowym  na parterze, posiada powierzchnię 54,94 m2. Do lokalu nie przynależy jakiekolwiek inne pomieszczenie.
Księga wieczysta nieruchomości gruntowej  KWBY1B/00136635/9. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  przysługuje  dłużnikowi. 
Suma oszacowania wynosi 251 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    188 775,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w przeddzień licytacji  w  gotówce w kasie kancelarii lub  na konto  komornika:
PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 17 września 2020r.  przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.12:00  do godz.12:15 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion