OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00194193/2

TREŚĆ OGŁOSZENIA

=Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-10-2020 r. o godz.10:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13,   odbędzie się druga licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  o powierzchni 1133 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 74,55 m2 w zabudowie bliźniaczej oraz parterowego budynku gospodarczego o powierzchni 46,40 m2. Nieruchomość należy w 1/2 udziału  do dłużnika: Grzegorza Zielińskiego i jest położona: 86-060 Nowa Wieś Wielka, Olimpin 4 działka  Nr 58/12.

Dla nieruchomości   Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00194193/2   [NKW: BY1B/00194193/2]
Suma oszacowania wynosi 127 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    85 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 760,00zł. Rękojmia powinna być złożona w przededniu licytacji, czyli do   dnia 7.05.2020r.  w  gotówce   w kasie kancelarii lub  na konto  komornika:
PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 8.10.2020 r. wolno oglądać nieruchomość  od godz.12:00  do godz.12:15 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion