OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00183057/7 Z UDZIAŁEM W GRUNCIE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W CZĘŚCI 7402/123379 ZAPISANEJ W KW BY1B /00179967/8.

  • Start
  • Nieruchomości
  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00183057/7 Z UDZIAŁEM W GRUNCIE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W CZĘŚCI 7402/123379 ZAPISANEJ W KW BY1B /00179967/8.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-04-2021r. o godz.11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13,   odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  w budynku wielomieszkaniowym na drugim piętrze o powierzchni 68,61 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju położonego: 85-790 Bydgoszcz, ul. Lawinowa 24/9,      dla którego  Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00183057/7   [NKW: BY1B/00183057/7]. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o  powierzchni 4,44 m2.
Suma oszacowania wynosi 357 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    267 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w przeddzień licytacji w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 710,00zł. Rękojmia powinna być wpłacona   na konto  komornika:
PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 25 marca 2021 r.  wolno oglądać nieruchomość  od godz.10:00  do godz.10:15 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy

mgr Jarosław Kuna

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion