UWAGA !!! TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1B/00025636/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-02-2022r. o godz.10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości   należącej  do dłużnika: Barbara Panowicz położonej: 86-060 Nowa Wieś Wielka, Żeglarska 30  Prądocin, dla której  Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00025636/5   [NKW: BY1B/00025636/5].
Nieruchomość o powierzchni 1725 m2 (0,1725 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowana jest w Prądocinie, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie. Dojazd drogą lokalną o nawierzchni gruntowej. Wjazd na teren działki Nr 163/17 odbywa się bezpośrednio z drogi o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo – nieruchomości o podobnej funkcji użytkowej (tereny zabudowy letniskowej). Ukształtowanie terenu – płaskie. Warunki gruntowe dobre.
Działka Nr 163/17 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest obiektem całorocznym, co wynika z zastosowanych technologii budowy oraz wyposażenia instalacyjnego.
Wystawa istniejącego budynku mieszkalnego – przeciętna. Lokalizacja szczegółowa – przeciętna. Zakończenie budowy obiektu – 2010 r. (wg. kartoteki budynków)
Dane liczbowe istniejącego budynku mieszkalnego:
Powierzchnia zabudowy:        377,00 m2 (wg. kartoteki budynków)
Powierzchnia użytkowa:         502,02 m2 (wg. inwentaryzacji własnej).
W części basenowej stan surowy zamknięty.

Suma oszacowania wynosi 1 073 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    715 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 390,00zł.

Rękojmia powinna być złożona   w przeddzień licytacji  na koncie  komornika:
PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 2 lutego 2022 r. wolno oglądać nieruchomość od godz.12:00  do godz.12:15 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 
Komornik Sądowy

Jarosław Kuna

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion