Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych ma na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych dla wierzyciela od dłużnika. Egzekucja ta prowadzona jest na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji wraz z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego, czyli tytułem egzekucyjnym:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem
2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności
6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi,
zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Egzekucja może być prowadzona ze wszystkich składników majątku należących do dłużnika.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion