Zabezpieczenie roszczeń

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie tymczasowej ochrony prawnej uprawnionemu, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie swojego roszczenia oraz interesu prawnego. Wniosek o zabezpieczenia roszczenia można złożyć do czasu wydania tytułu wykonawczego, a jego podstawą mogą być postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia albo nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Komornik może dokonać zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion